Updates
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Contribuții Adi007:
 • A fost adăugat un sistem de Safebox, prin care jucătorii își vor putea stoca arme, materiale și droguri oriunde doresc pe hartă.
 • Safebox-urile se vor cumpara din /shop la prețul de 600 de Gold.
 • Un jucator poate să își cumpere până la 50 de Safebox-uri.
 • Pentru a accesa lista Safebox-urilor deținute, se poate tasta comanda /safeboxes (prescurtat /sb). Utilizând dialogul afișat veți putea amplasa/șterge un Safebox de pe hartă, îi veți putea modifica poziția sau il veți putea localiza.
 • Pentru a deschide conținutul Safebox-ului lângă care vă aflați, se poate tasta comanda /opensafe (sau se pot utiliza tastele F/ENTER).
 • Interfața afișată la deschiderea unui Safebox vă va permite să controlați conținutul Safebox-ului:
  • Safebox-ul poate fi redenumit prin click pe titlul acestuia, urmând să se tasteze noul nume (maxim 30 de caractere).
  • Pentru a depozita droguri, materiale sau arme într-un Safebox, se va utiliza meniul din partea dreaptă, unde vor apărea toate armele pe care le dețineți în mână.
  • Extragerea de droguri, materiale, sau arme dintr-un Safebox se va face dând click pe numele elementului din care doriți să sustrageți (de exemplu pe numele armei).
  • În momentul extragerii de gloante pentru arme, droguri, sau materiale, veți fi întrebați ce cantitate doriți sa extrageți din Safebox, pentru respectivul element selectat. În acea fereastră de dialog se poate tasta fie numărul de gloante/unitati de materiale sau droguri pe care doriți sa le extrageți, fie cuvântul "throw", care va arunca din safebox toata cantitatea deținută din elementul selectat.
  • Funcția "throw", pentru aruncarea din Safebox a elementului selectat va ajuta la eliberarea Safebox-ului în cazul în care el va conține arme pe care jucătorul nu le mai poate folosi. De exemplu Combat/Tec-9 dacă jucătorul a părăsit gang-ul sau nu mai are rang-ul necesar, sau Sniper-ul în cazul în care jucătorul nu mai este un hitman.
 • Numărul de unități utilizate din capacitatea unui Safebox se va calcula conform următoarei scheme:
  • 1 glont Deagle depozitat - 3 unitati
  • 1 glont SD Pistol depozitat - 2 unitati
  • 1 glont Combat depozitat - 4 unitati
  • 1 glont Shotgun depozitat - 4 unitati
  • 1 glont MP5 depozitat - 1 unitate
  • 1 glont TEC-9 depozitat - 1 unitate
  • 1 glont M4 depozitat - 2 unitati
  • 1 glont AK-47 depozitat - 2 unitati
  • 1 glont Rifle depozitat - 34 unitati
  • 1 glont Sniper depozitat - 34 unitati
  • 1 material depozitat - 1 unitate
  • 1 drog depozitat - 1 unitate
 • Safebox-urile pot fi spawnate numai atunci când vă aflați în lumea virtuală 0 (în exteriorul oricărui interior).
 • Safebox-urile pot fi deschise și în timpul war-urilor de către mafioți, cu condiția ca acestea să fi fost spawnate deja înainte ca gangsterul să intre în war.


 • Contribuții FnZ.:
 • A fost adăugat un beneficiu pentru adminii 3+, aceștia de acum înainte nu mai sunt nevoiți să își cumpere asigurări pentru mașinile personale pentru a-și parca mașina sau pentru a o utiliza.
 • A fost adăugat pentru administratori o funcție pe [/recon] ce le permite să vadă kill logul (dacă și numai dacă jucătorul pe care stau este în Paintball, Gun Game sau War-uri, inclusv cele de weekend).
 • Au fost reparate toate bug-urile privind funcția [/namecover] raportate de pe forum.
 • A fost scos freeze-ul de pe hărțile din Paintball care nu necesitau încărcarea unor obiecte, pentru a se evita spawn kill-ul.
 • A fost adăugat o nouă afacere amplasată pe Aeroportul Abandonat LV ce le permite jucătorilor să închirieze aeronave.
  • ​Afacerea are la dispoziție 6 aeronave (3 Maverick-uri, 2 Sparrow-uri și 1 Dodo).
  • Aeronava se poate închiria folosind comanda [/rentplane] sau alias-urile [/rentairplane​], [/rentavion], [/rentaircraft].
 • ​A fost adăugată comanda [/bizrenters] pentru cei care dețin o afacere de închirieri de vehicule. Această comandă le afișează propietarilor o listă cu cei care le-au închiriat vehiculele.
 • A fost adăugat pentru membrii din mafii un sistem de plantare a drogurilor.
  • ​Lângă fiecare HQ de gang a fost introdus câte un laborator unde mafioții își pot îndeplinii activitatea de plantarea a drogurilor. Laboratorul poate fi închis de către sublideri sau lideri prin intermediul comenzii [/toglab] sau prin intermediul butonului ”Toggle Status” din interfața plasată în interiorul laboratorului. (mulțumim lui dellikS pentru interiorul laboratorului).
  • În laborator fiecare membru al facțiunii poate planta 6 tufișuri, ulterior primind wanted 1 cu drept de predare pe motivul ”Plantare Drogur​i” și 15 minute de cooldown, pentru a planta un tufiș fiecare membru trebuie să meargă într-o altă cameră unde va găsii un pickup prin care apăsând tasta Y, lângă el, va deschide o interfață de unde va putea să aleagă ce tufiș vrea să planteze din cei 6. După fiecare plantare, butonul de ”Plant” din dreptul tufișului plantat se va colora în portocaliu.
  • După ce a plantat cele 6 tufișuri jucătorul trebuie să se ducă înapoi la pickup și să deschidă interfața pentru a lua premiile în urma muncii prestate, prin butonul ”Take Bonuses”. Jucătorul primește la întâmplare premiile, acestea fiind constituite din o sumă de bani și câteva grame de droguri. (100$, 150$, 200$, 250$, 300$ și, repsectiv, 1g, 2g, 3g droguri).
  • De asemenea, progresul plantației și statusul laboratorului pot fi urmărite din acea interfață, iar prin butonul ”Job Statistics”, jucătorul poate afla statisticile pe care le-a acumulat muncind în laborator cum ar fi câte tufișuri plantate are, etc. 
  • Dacă plantația unei mafii este mai mare sau egală cu 60% atunci membrii de rang 3+ pot distruge plantația prin butonul ”Destroy Plantation”, ce îi va deschide un dialog unde va putea selecta o locație de depozitare a marfei de contrabandă (în total au fost setate 3 locații pe fiecare oraș, însă doar 6 sunt disponibile deoarece o mafie din orașul X poate depozita doar în orașele Y sau Z). După selectarea locației, progresul plantației se resetează (devine 0%), iar membru respectiv va primi wanted 6 fară drept de predare pe motivul ”Livrare Droguri” și un sac în spate. Dacă membrul reușește să ducă sacul la locația stabilită, respectivul jucător va primii clear și fiecare membru din facțiune conectat va primi o sumă de bani și câteva grame de droguri alese aleatoriu (700$, 800$, 900$, 1000$, 1100$ și, respectiv, 5g, 7g, 10g droguri).
 • ​Mai multe buguri au fost rezolvate.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

 • Adi007's contributions:
 • A Safebox system has been added, allowing the players to store weapons, materials and drugs wherever they want on the map.
 • Safeboxes will be purchased from / shop at the price of 600 Gold.
 • A player can buy up to 50 Safeboxes.
 • To access the list of Safeboxes you can use the /safeboxes command (abbreviated /sb). Using the displayed dialog you will be able to place/delete a Safebox on the map, change it's position, or locate it.
 • To open the content of the Safebox you are near, you can type the /opensafe command (or use the F/ENTER keys).
 • The interface displayed when opening a Safebox will allow you to control the content of the Safebox:
  • The safebox can be renamed by clicking on it's title and typing the new name (max 30 characters).
  • To store drugs, materials, or weapons in a Safebox, use the menu on the right where all the weapons you have in your hand will be listed.
  • Extracting drugs, materials, or weapons from a Safebox will be done by clicking on the name of the item you want to withdraw (for example, by clicking the name of the weapon).
  • When you withdraw bullets for weapons, drugs, or materials, you will be asked what amount you want to extract from the Safebox for that selected item. In that dialog you can either type the number of bullets/units of materials or drugs you want to extract, or the word "throw", which will throw out of the safebox all the quantity held in the selected item.
  • The "throw" function for throwing the selected item in the Safebox will help release the Safebox if it contains weapons which the player can no longer use. For example, Combat or Tec-9 if the player has left the gang or no longer has the required rank, or the Sniper if the player is no longer a hitman.
 • The number of units used in the capacity of a Safebox will be calculated according to the following scheme:
  • 1 Deagle bullet - 3 units
  • 1 SD Pistol bullet - 2 units
  • 1 Combat bullet - 4 units
  • 1 Shotgun bullet - 4 units
  • 1 MP5 bullet - 1 unit
  • 1 TEC-9 bullet - 1 unit
  • 1 M4 bullet - 2 units
  • 1 AK-47 bullet - 2 units
  • 1 Rifle bullet - 34 units
  • 1 Sniper bullet - 34 units
  • 1 material unit - 1 unit
  • 1 drug unit - 1 unit
 • The safeboxes can be spawned only when you are in the virtual world 0 (outside of any interior).
 • The safeboxes can also be opened during the wars by gangsters, but only if the safeboxes were spawned before the gangster entered the war.


 • FnZ.'s contributions:
 • ​A benefit was added for the admins 3+, from now on they don't need to buy insurance for their personal cars to park them or to use them.
 • For all the admins which are spectating a player who is in a PaintBall or GunGame match or War, the admin can see the kill log.
 • All bugs related to the [/namecover] feature reported on the forum have been repaired.
 • The freeze was removed from Paintball maps that did not require the objects to load in order to avoid spawn kill.
 • A new business was added to the Abandoned LV Airport that allows players to rent aircrafts.
  • The business has 6 aircraft (3 Mavericks, 2 Sparrows and 1 Dodo).
  • The aircraft can be rented using the [/rentplane] command or the alias [/rentairplane], [/rentavion], [/ rentaircraft].
 • Added a [/bizrenters] command for those who own a vehicle rental business. This command displays to owners a list of those who rented their vehicles.
 • A drug planting system has been added to the gang members.
  • Next to each HQ of the gang was introduced a laboratory where the members can carry out their activity of planting the drugs. The lab can be closed by sub-leaders or leaders via the [/toglab] command or via the "Toggle Status" button on the interface inside the lab. (thanks to dellikS for the interior of the lab).
  • In the laboratory, each member of the faction can plant 6 bushes, then they receive wanted 1 with the right to surrender on the reason "Planting Drugs" and 15 minutes of cooldown, to plant a bush each member must go to another room where they can find a pickup by pressing the Y key next to it, they open an interface from where they can choose what bush they want to plant out of 6. After each planting, the "Plant" button next to the planted bushes will be colored in orange.
  • After planting the 6 bushes, the player has to go back to the pickup and open the interface to take the prizes as a result of their work, with the ”Take Bonuses” button. The player receives the prizes random, they consist in a sum of money and a few grams of drugs. ($ 100, $ 150, $ 200, $ 250, $ 300 and 1g, 2g, 3g drugs).
  • Also, the plant's progress and the status of the lab can be traced from that interface, and through the "Job Statistics" button, the player can find out the statistics he has accumulated by working in the lab such as how many bushes have been planted, etc.
  • If a plantation progress is greater or equal to 60% then rank 3+ members can destroy the plantation by the "Destroy Plantation" button, which will open a dialog where they will be able to select a warehouse location 3 locations were set for each city, but only 6 are available because an X city gang can only store in Y or Z cities). After selecting the location, the planting progress resets (becomes 0%), and the member will receive wanted 6 without the right of surrender on the "Drug Delivery" motive and a bag in his back. If the member manages to take the bag to the designated location, that player will get clear, and each member of the faction will receive a random amount of money and a few grams of randomized drug ($ 700, $ 800, $ 900, $ 1000, $ 1100 and , respectively, 5g, 7g, 10g drugs).
 • Several bugs have been solved.
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.9    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by TheKillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by TheKillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and TheKillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by TheKillerFish and Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by TheKillerFish and Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by TheKillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by TheKillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by TheKillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by TheKillerFish and Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - 6.3.0 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by TheKillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by TheKillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by TheKillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by TheKillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2014 - Version 5.6.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.5.0 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.4.9 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2014 - Version 5.4.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 5.4.7 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.01.2014 - Version 5.4.6 - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 5.4.5 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2013 - Version 5.4.4 - by Mastertrap21
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.11.2013 - Version 5.4.3 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.11.2013 - Version 5.4.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.11.2013 - Version 5.4.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.11.2013 - Version 5.4.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
12.10.2013 - Version 5.3.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2013 - Version 5.3.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.10.2013 - Version 5.3.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2013 - Version 5.3.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.07.2013 - Version 5.3.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2013 - Version 5.3.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.05.2013 - Version 5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2013 - Version 5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2013 - Version 5.3.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2013 - Version 5.1.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2013 - Version 5.1.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.10.2012 - Version 4.1.220 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2012 - Version 4.1.219 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2012 - Version 4.1.218b - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2012 - Version 4.1.218 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.07.2012 - Version 4.1.217 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.06.2012 - Version 4.1.216 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2012 - Version 4.1.215 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2012 - Version 4.1.214 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.05.2012 - Version 4.1.213 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.05.2012 - Version 4.1.212 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.05.2012 - Version 4.1.211 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.05.2012 - Version 4.1.209 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2012 - Version 4.1.201 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border